Kalibrácia a overenie

Kalibrácia a overenie

Kalibrácia a overenie

Ponúkame Vám kalibráciu a zabezpečenie úradného overenia elektronických a mechanických váh. Samozrejmosťou je vydanie certifikátu o kalibrácií a o overení.

Asistencia a pomoc zákazníkom pri správnom výbere a implementácií váhových aplikácií je jedna z hlavných povinností našich zamestnancov. Povedzte nám, čo potrebujete vážiť a my Vám pomôžeme zadefinovať požiadavky na váhy tak, aby výsledkom bolo čo najefektívnejšie kvalitné riešenie vzhľadom na pomer cena / výkon.

Kalibrácia

Kalibrácia je súbor činností, pri ktorých sa určí vzťah medzi hodnotami indikovanými meradlom a zodpovedajúcimi hodnotami, ktoré sú realizované etalónmi. Výstupom kalibrácie je kalibračný certifikát s uvedením príslušných informácií.

V prípadoch, kde je potrebné posúdiť kvalitu výrobku váhou vo výrobnom procese, zabezpečujeme kalibráciu certifikovaným kalibračným laboratóriom podľa normy ISO 17025.

Overenie

Overenie je súbor činností, ktorými sa potvrdzujú požadované metrologické vlastnosti určeného meradla. Postup pri overovaní meradla je daný vyhláškou. Overenie sa deklaruje označením meradla úradnou značkou, poprípade vydaním overovacieho listu.

Váhy, ktoré spadajú do kategórie určených meradiel sú určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody. O zaradení váhy do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie pri:

  1. meraniach súvisiacich s platbami – meranie najmä v obchodných vzťahoch, meranie na určovanie ceny pri priamom predaji verejnosti a meranie na účely výpočtu cla, taríf, daní, zvýhodnení, pokút, odškodnenia a poistenia
  2. pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia
  3. pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov
  4. v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, právnických osôb alebo spoločnosti
  5. pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis

Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody sa váhy ako určené meradlá nemôžu uvádzať na trh. Metrologická kontrola sa vykonáva pred uvedením na trh a počas používania určeného meradla , keď vyprší platnosť overenia, ktoré sa počíta 2 roky od dátumu overenia.