Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej „VOP“), platnosť od 1.10.2012

I. Predmet

I.1 Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti KRAJSPOL SK, s r.o., so sídlom: Závodská cesta 14, 010 01 Žilina, IČO: 36712736, SK DPH: SK2022297189, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 18381/L (ďalej len ako predávajúci) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom e-shopu na stránke www.krajspol-vahy.sk

II. Vymedzenie pojmov

II.1 Pre účely podmienok majú pojmy uvedené v tomto článku nasledujúci význam:

II.2 E-shop: internetový obchod prevádzkovaný na stránke www.krajspol-vahy.sk, ktorý umožňuje nákup vybraných druhov tovaru.

II.3 Kupujúci:

 1. fyzická alebo právnická osoba s podnikateľským oprávnením na Slovensku alebo v zahraničí.
 2. fyzická osoba bez podnikateľského oprávnenia.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.krajspol-vahy.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

II.4 Objednávka: objednávka je elektronický formulár obsahujúci identifikačné údaje kupujúceho, názov objednaného tovaru, kúpnu cenu tovaru vrátane DPH, spôsob doručenia, miesto doručenia a cena za prepravu do miesta dodania.

II.5 Kúpna zmluva: kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke www.krajspol-vahy.sk uzavretá spôsobom podľa článku III. všeobecných obchodných podmienok.

III. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len “objednávka”) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

3.2 Pred objednávkou sa kupujúci môže zaregistrovať v systéme internetového obchodu www.krajspol-vahy.sk (ďalej len „systém“) vyplnením a odoslaním Registračného formulára, so všetkými požadovanými údajmi, t.j. menom, priezviskom, dodacou a fakturačnou adresou, e-mailovým a telefonickým kontaktom na kupujúceho. V prípade akejkoľvek zmeny v týchto údajoch je kupujúci povinný ich pred každou objednávkou v systéme zaktualizovať.

3.3 Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávkovom formulári. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná ich prepísaním a stlačením tlačidla ,,Aktualizovať košík”. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Objednať”. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

3.4 Kúpna zmluva je uzavretá vzájomným potvrdením elektronickej objednávky kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom e-mailu a telefónu.

3.5 V prípade ak Kupujúci toto potvrdenie požadovaným spôsobom v lehote určenej predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje.

3.6 Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho.

IV. Cena, platobné a dodacie podmienky

4.1 Kupujúci je povinný za tovar, ktorý mu predávajúci odošle na základe uzavretej Kúpnej zmluvy riadne a včas predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 4.2. všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky.

4.2 Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.krajspol-vahy.sk v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.

4.3 Kúpnu cenu hradí kupujúci kuriérovi vo forme dobierky pri prevzatí tovaru alebo predfaktúrou na náš účet.

4.4 Faktúra na kúpnu cenu vystavená predávajúcim, ktorá bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom vo vnútri zásielky, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

4.5 V kúpnej cene podľa bodu 4.2. všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Cena za dopravu sa účtuje vo výške:

 • tovar zaslaný na dobierku: 2 EUR bez DPH; 2,4 EUR s DPH
 • hmotnosť do 10 kg: 6 EUR bez DPH; 7,2 EUR s DPH
 • hmotnosť od 10 do 20 kg: 10 EUR bez DPH; 12 EUR s DPH
 • hmotnosť od 20 do 30 kg: 15 EUR bez DPH; 18 EUR s DPH
 • hmotnosť od 30 do 50 kg: 20 EUR bez DPH; 24 EUR s DPH
 • hmotnosť nad 50 kg: 0,5 EUR/kg bez DPH; 0,6 EUR/kg s DPH

4.6 Kupujúci má možnosť vyzdvihnúť si tovar osobne na prevádzke KRAJSPOL SK, s r.o.. Túto alternatívu je potrebné konzultovať s predávajúcim telefonicky alebo e-mailom.

4.7 Tovar bude kupujúcemu dodaný v čo možno najkratšej dobe, spravidla do 5 pracovných dní. O presnom dátume dodania bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny majú iba orientačný charakter.

4.8 V prípade, že objednaný tovar nie je možné z dôvodu vypredania skladových zásob dodať, objednávka bude zrealizovaná bez tohto tovaru, alebo môže byť kupujúcemu ponúknutý iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať súhlas kupujúceho.

4.9 Tovar je pri doprave bezpečne zabalený a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo narušená uvoľnením lepiacich pások alebo iným spôsobom nevylučujúcim možnosť neoprávneného vniknutia do zásielky a úbytku množstva, je kupujúci povinný požadovať od kuriéra kontrolu hmotnosti zásielky, alebo zásielku neprevziať a najneskôr do 24 hodín o tomto informovať predávajúceho.

4.10 V prípade osobného odberu tovaru sa predávajúci zaväzuje rezervovať pre kupujúceho tovar vo svojom sklade na adrese uvedenej v objednávke po dobu 48 hodín od potvrdenia kúpnej zmluvy. Ak si kupujúci tovar v uvedenej lehote neprevezme, márnym uplynutím tejto lehoty sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

V. Záručné podmienky

5.1 Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

5.2 Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou váživosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo prirodzeným opotrebovaním. Záručná doba 24 mesiacov sa nevzťahuje na výrobky, ktorých životnosť je kratšia ako 24 mesiacov (napr. batérie, spotrebný materiál atď…)

5.3 Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 • Prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.
 • Znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby alebo nedostatočnou údržbou.
 • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí.
 • Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy).
 • Pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.
 • Mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.

5.4 Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

5.5 V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Ak bude kupujúci žiadať odstránenie závady na vlastné náklady, servisný zásah bude uskutočnený až po jeho písomnom súhlase s podmienkami opravy.

5.6 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS , alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

5.7 Vybavenú reklamáciu je zákazník povinný prevziať. V prípade, že reklamácia nebude prevzatá, reklamovaný výrobok sa bude považovať za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení § 516 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci Vám v tomto prípade bude oprávnený účtovať za každý deň uloženia paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 1 EUR za každý deň uloženia. V prípade, že výška úložného dosiahne hodnotu tovaru, tento bude odpredaný a výnos sa použije na úhradu vzniknutých nákladov.

5.8 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

 • osobne v sídle predávajúceho
 • odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom a dokladom o nadobudnutí tovaru na adresu predávajúceho

5.9 Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok.

VI. Reklamačný poriadok

VI.1 V prípade reklamácie je potrebné zaslať čo v najkratšom čase tovar s reklamovanou závadou na adresu KRAJSPOL SK, s r.o., Závodská cesta 14, 010 01 Žilina. Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do troch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie.

VI.2 V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu KRAJSPOL SK, s r.o., Závodská cesta 14, 010 01 Žilina. Balík musí byť riadne zabalený tak, aby sa zabránilo poškodeniu a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závad a kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo, e – mail). Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

VI.3 Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Prepravné a iné poplatky nevraciame.

VI.4 Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí kupujúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.

VII. Odstúpenie od zmluvy

7.1 V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

7.2 Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne v sídle predávajúceho, alebo odoslaním tovaru na adresu predávajúceho. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka (tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v nepoškodenom pôvodnom obale.

7.3 Predávajúci tovar prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy, a to prevodom na účet kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

VIII. Ochrana osobných údajov

8.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, dodaciu adresu).

8.2 Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

8.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1 Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

9.2 Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov. Súčasne kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami aj s reklamačným poriadkom Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky a že s nimi súhlasí.

9.3 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

9.4 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.